Ak nenájdete odpoveď na to, čo vás zaujíma v tejto sekcii na to, kontaktujte priamo našu kanceláriu, alebo koordinátorku príslušného programu.


Ako zmení hosťovanie našu rodinu?

Hosťovanie zahraničného študenta sa odrazí na každom v rodine. Nový člen vnesie oživenie do vášho každodenného života, jeho prítomnosť určite ovplyvní aj ostatné vzťahy s príbuznými a priateľmi. Vaša rodina má svoje zabehnuté spôsoby, ktoré považujete za obvyklé. Študent AFS vás naučí vnímať svet aj z iného pohľadu.

Je naša rodina vhodná hostiteľská rodina?

Študenti AFS predstavujú širokú škálu záujmov a osobností. Preto sa určite medzi nimi nájde taký, ktorý je do vašej rodiny vhodný. Hľadáme rodiny, ktoré zabezpečia študentovi bezpečie, sú ochotné sa prispôsobiť a podeliť sa s ním o svoj domov.

Nevadí, že nebývame v hlavnom meste?

Študenti sú pripravení akceptovať umiestnenie kdekoľvek na Slovensku. Každoročne máme určité percento zahraničných študentov umiestnených v našom hlavnom meste. Väčšina študentov je umiestnená mimo Bratislavu. Jedinou podmienkou v tomto smere je pochopiteľne možnosť pravidelnej dochádzky na strednú školu v mieste bydliska.

Nevadí, že naše deti sú ešte malé?

Naopak, mladšie deti bývajú v tomto špecifickom spolunažívaní skôr ku prospechu. V priebehu prvých dní pobytu práve ony sa bezproblémovo primknú ku študentovi a z tohto dôvodu každoročne časť študentov AFS uprednostňuje skôr mladé rodiny.

Môžeme hosťovať AFS študenta aj keď nemáme vlastné deti?

Aj tak môže byť pre vás spoločnosť študenta AFS prínosom a možnosťou, ako vidieť svet očami teenegera, ktorý prichádza z odlišného kultúrneho prostredia. Naopak, zo skúseností vieme, že študenti AFS žijúci v rodine bez detí získavajú väčšiu nezávislosť, skôr sa osamostatnia a postavia sa na vlastné nohy. Všetko závisí na správnom výbere študenta pre vašu rodinu.

Aj keď som osamelý rodič, prichádzam stále do úvahy?

Zaiste, rastúci počet hostiteľských rodín, kde je iba jeden z rodičov, má každoročne možnosť podeliť sa o svoj domov so študentom AFS.

Musí mať študent AFS svoju vlastnú izbu?

Nemusí. Väčšina študentov naopak obýva izbu so svojimi novými sestrami alebo bratmi, nevyhnutná je len vlastná posteľ . Obecne platí, že študent by mal mať štandardné životné podmienky, rovnako ako ostatní členovia jeho hostiteľskej rodiny.

Platí AFS hostiteľským rodinám?

Nie. Podstatou hostiteľského vzťahu tu je ochota prijať domov mladého človeka z iného kultúrneho prostredia, venovať mu nevyhnutnú opateru, časť svojho voľného času a naučiť sa mať ho tiež rád. Finančne motivované hosťovanie vo veľkej väčšine prípadov si zakladá na úplne inej kvalite vzťahov, než o aké svojimi programami usiluje AFS.

Čo musíme študentovi poskytnúť a koľko to bude stáť?

Zahraničnému študentovi by ste mali v prvom rade poskytnúť lásku a morálnu podporu, v materiálnej oblasti potom základné zabezpečenie - ubytovanie, stravu, - a podobne, ako to poskytujeme vašim vlastným deťom.

Váš študent ani neočakáva , že bude posudzovaný inak. Výdaje sú závislé od mnohých faktorov, jedným z nich sú aj vaše očakávania a predstavy o spoločnom živote. Študent má vlastné vreckové , z ktorého by si mal hradiť napr. školské výlety, rôzne osobné výdaje, a pod. AFS Intercultura Slovakia o.z. hradí cestovné do školy a zo školy, nevyhnutné školské potreby a účasť na orientačných sústredeniach, ktoré sú súčasťou programu, rodinám sú taktiež preplácané cesty po prílete a pri odlete študenta.

Kto platí výdaje za zdravotnú starostlivosť?

Každý účastník AFS je plne zdravotne poistený a organizácia primárne uhrádza všetky náklady spojené s potrebnou zdravotnou starostlivosťou v priebehu celého pobytu v Slovenskej republike.

Ako dlho s nami bude študent spolunažívať?

Väčšina hostiteľských rodín prijíma študenta na celý školský rok, teda zhruba na 10 mesiacov (september – jún). Niekoľko študentov každoročne prichádza na semester, teda na 5 mesiacov ( september – január), či na trojmesačný program tzn. Na 3 mesiace ( september – november ). V niektorých prípadoch je tiež možné rozdeliť hostiteľské obdobie na dve polovice s tým, že druhá hostiteľská rodina by mala byť z rovnakej komunity , či z blízkeho okolia, aby študentovi boli zachované ostatné kontakty a vzťahy, ktoré si v priebehu pobytu v prvej rodine vytvoril(škola, kamaráti…).

A čo bude so študentom počas prázdnin?

Vzhľadom k tomu, že sa študent AFS stane normálnym členom vašej rodiny, bude ním samozrejme aj počas prázdnin, a tak by mal s vami prežívať aj vaše plány pre toto obdobie. Ak sa stane, že váš plánovaný program už neumožní účasť ďalšej osoby, môžete kontaktovať AFS k zabezpečeniu náhradného riešenia.

Čo sa stane v prípade zmeny rodinných podmienok počas hosťovania?

Zo skúseností vieme, že väčšina hostiteľských rodín uprednostňuje vlastné riešenie, v prípade nepredvídanej situácie. V každom prípade však AFS v prípade potreby zaistí pre študenta na zvyšok pobytu náhradnú hostiteľskú rodinu a poskytne tiež potrebnú pomoc a podporu.

Čo keď si nebudeme rozumieť?

V prípade, že umiestnenie študenta v hostiteľskej rodine nie je úspešné, preberá AFS zodpovednosť za zaistenie náhradnej hostiteľskej rodiny. Niekedy sa tiež stáva, že si študent a rodina nevyhovujú preto, že informácie, ktoré o sebe v podkladoch poskytli, boli neúplné či nedostačujúce pre optimálne umiestnenie. Preto je veľmi dôležité, aby aj hostiteľská prihláška bola kompletná a a by bola vyplnená pokiaľ možno s čo najväčšou úprimnosťou.

Kde bude študent chodiť do školy?

Pokiaľ niektoré z vašich detí navštevuje strednú školu, môže túto istú školu navštevovať aj zahraničný študent. V inom prípade, ak nemáte sami nejaké preferencie , zaistíme umiestnenie na najbližšej vhodnej strednej škole, predovšetkým na gymnáziách. Konkrétne umiestnenie študenta na škole závisí na výslednej zhode medzi AFS, školou a hostiteľskou rodinou. Poskytnutie všetkých informácií a potrebná podpora počas priebehu programu sú samozrejmou súčasťou spolupráce AFS s hostiteľskými školami.

Kto za študenta zodpovedá?

Študentovi vlastní rodičia ostávajú jeho zákonnými zástupcami aj po dobu jeho účasti na programe. Avšak za zaistenie a bezpečnosť zahraničného študenta je zodpovedná organizácia AFS. Vaša každodenná starostlivosť je dopĺňaná podporou kvalifikovaných dobrovoľníkov, ktorí sú s vami aj so študentom po celú dobu trvania programu v neustálom kontakte . Zároveň máte možnosť v naliehavých prípadoch kontaktovať stálych zamestnancov AFS. Zo začiatku možno budete pociťovať zvláštnu zodpovednosť a obavy o blaho študenta,najľahšie je však správať sa k nemu úplne prirodzene, ako ku vlastnému dieťaťu.

Budeme mať ako hostiteľská rodina nejakú podporu?

Organizácia AFS s vami bude po celú dobu pobytu v telefonickom, písomnom, poprípade osobnom kontakte, či už v priebehu programu, tak aj kedykoľvek podľa vášho uváženia alebo vlastnej potreby študenta. Podrobnejšie je hostiteľská problematika preberaná na informatívnej schôdzke, ktorá je ako nevyhnutná súčasť samotného programu organizovaná organizáciou AFS vždy pred jeho zahájením.

Čo robiť, ak budeme mať záujem stať sa hostiteľskou rodinou?

V prípade, že sa vaša rodina rozhodne pre hosťovanie, odporúčame vám, aby ste sa prihlásili pokiaľ možno čo najskôr, aby sme mali dostatok času pripraviť vašu hostiteľskú prihlášku a vybrať pre vás pokiaľ možno čo najvhodnejšieho študenta Čím vernejšie a komplexnejšie vyplníte svoju prihlášku, tým lepšie predpoklady budeme mať pre výber najvhodnejšieho študenta do vašej rodiny. Samozrejme posledné rozhodnutie o hosťovaní už konkrétneho študenta spraví už len vaša rodina

Čo nasleduje po vyplnení prihlášky?

Po prijatí vašej prihlášky sa s vami spojí dobrovoľník, ktorý pôsobí vo vašej oblasti. V prípade, že nikto vo vašom okolí nie je k dispozícii, osloví vás niekto z kancelárie. Táto osoba si s vami dohodne schôdzku u vás doma. Návšteva nášho dobrovoľníka alebo pracovníka nie je v žiadnom prípade myslená ako kontrola vašej domácnosti, pravidlo je, že každá hostiteľská rodina musí byť vopred navštívená. Je to len súčasť celkovej zodpovednosti, ktorú má AFS vo vzťahu k všetkým zainteresovaným osobám. Z praktického hľadiska má táto návšteva umožniť doplnenie informácií z vašej prihlášky s významom pre čo najlepšie umiestnenie a zodpovedať vaše prípadné dotazy. Dobrovoľník sa s vami zároveň osobne zoznámi a v priebehu vašej hostiteľskej skúsenosti bude vašou kontaktnou osobou (kontaktná osoba rieši okrem iného aj menej závažné problémy, ktoré sa počas trvania programu vyskytnú). Účelom tejto návštevy je tiež zoznámenie sa s chodom vašej domácnosti, s vašimi záujmami a záľubami a doplnenie podkladov k správnemu výberu vhodného študenta práve pre vašu rodinu.

Vízová procedúra, čo pre nás bude znamenať?

V dôsledku uplatnenia nového zákona o pobyte cudzincov na našom území sa pre nás stala vízová procedúra náročnejšou, ako tomu bolo v minulosti. Študenti si vybavujú vízum, o ktoré treba žiadať s dostatočným časovým predstihom. Vzhľadom k tomu, že súčasťou žiadosti je mimo iné aj potvrdenie budúcej hostiteľskej školy, musia mať všetci študenti hostiteľskú rodinu ešte pred koncom predchádzajúceho školského roku. Väčšinu rozsiahlej dokumentácie zaisťuje organizácia AFS, od hostiteľskej rodiny sme nútení žiadať čestné prehlásenie o poskytnutí ubytovania, ktoré musí byť priložené k žiadosti o vízum. V prípade, že nie ste majitelia bytu či domu, je potrebné dodať aj súhlas vlastníka objektu (majiteľa, družstva, apod.).