5 dôvodov prečo by si mal študovať v zahraničí


1. Oui! Danke! Yo entiendo všetko! Učenie nového jazyka otvára tak veľa dverí! Vyzerá to skvele na tvojom životopise, pomáha ti to nájsť si množstvo zahraničných priateľov a je to celkovo jedna z najcoolovejších vecí, s ktorou by si mohol tráviť svoj čas.

2. Čo teraz? Vyberanie toho, čo budeš študovať po strednej škole je desivé, veľmi desivé. Študovanie v zahraničí s AFS ti dáva nejaký čas na rozmyslenie, ale dôležitejšie, pomáha ti objaviť, kto si a kým by si sa chcel stať.

3. Koľko najlepších priateľov môžem mať? Keď sa staneš súčasťou AFS komunity, stretneš veľa ľudí z veľa miest. Budú tvojimi partnermi pri dobrodružstve, ľuďmi, ktorým najviac veríš a priateľmi, ktorých si budeš chcieť nechať do konca tvojho života.

4. Čas tvojho života! Je ťažké uveriť, že za taký krátky čas môžeš zažívať, rásť, učiť sa a milovať tak veľa. AFSeri vždy hovoria: „Nie je to rok v tvojom živote, je to život v roku.“

5. Jedlo! Tak veľa jedla! Moment, kedy objavíš svoje nové obľúbené jedlo, je pravdepodobne jeden z najlepších momentov v zahraničí. A stáva sa to tak veľakrát! Opúšťanie toho všetkého dobrého jedla robí odchod späť domov tak ťažkým.


5 reasons you should study abroad


1. Oui! Danke! Yo entiendo everything! Learning a new language opens so many doors! It looks great on your resume, helps you make tons of international friends and is overall one of the coolest things you could spend your time on.

2. What now? Choosing what to study after high school is scary, very scary. Studying abroad with AFS gives you some time think, but more importantly, it helps you discover who you are and who you want to become.

3. How many best friends can I have? When you join the AFS community, you will meet so many people from so many places. They will be your partners in adventure, the people you trust the most and the friends you will want to keep for the rest of you life.

4. The time of your life! It’s hard to believe that in such a short time you can experience, grow, learn and love so much. AFSers always say: “It’s not a year in your life, it’s a life in a year”.

5. Food! So much food! The moment you discover your new favorite food is probably one of the best moments of studying abroad. And it happens so many times! Leaving all the amazing food behind makes going back home so hard.