Spolupráca so školami je neoddeliteľnou časťou programu AFS. Sú to práve školy, ktoré vysielajú slovenských študentov do zahraničia a ktoré sa podieľajú na úspešnom prijatí zahraničných študentov do svojich radov. Z tohto dôvodu poskytujeme školám rady a asistencie pri riešení konkrétnych výziev, ktoré sú spojené s pobytom zahraničných študentov na škole. Doterajšie partnerstvá sa snažíme rozvíjať do užšej spolupráce ako napr. ponukou špeciálnych workshopov a prezentácii a sprostredkúvaním triednych výmen.

Ako sa stať hostiteľskou školou

Každý rok prichádzajú na Slovensko zahraniční študenti, ktorí sú umiestňovaní v mestách aj na vidieku. Počty študentov sa každoročne zvyšujú a dúfame, že úmerne tomu bude rásť aj počet záujemcov o medzikultúrne vzdelávanie z radov škôl aj širokej verejnosti.

Ponuka besied, workshopov a projektov

Programy svojou náplňou zodpovedajú témam Rámcového vzdelávacieho programu výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach a interkultúrna výchova.

Workshopy sú vedené interaktívnou formou za pomoci diskusie, skupinovej práce a názorných stimulačných hier. Študenti sa tak netradičnou formou zoznámia so zážitkami a skúsenosťami, ktoré na nich v zahraničí čakajú. Súčasne môžu byť prizvaní tiež zahraniční študenti, účastníci programu AFS, aby sa podelili so študentmi o svoje konkrétne medzikultúrne zážitky a poznania zo života na Slovensku. Workshop je možné tiež realizovať v cudzom jazyku ( anglicky, nemecky, španielsky, francúzsky). Možno ho využiť na hodinách jazykov, zemepisu, náuke o spoločnosti.

Triedne výmeny

Naša organizácia vie pomôcť slovenským školám pri triednych výmenách. Naša kancelária sa skontaktuje s národnou organizáciou v inej krajine (kde chce daná škola výmenu uskutočniť) a vďaka jej bohatej skúsenosti so školami nám poskytne školu v zahraničí, ktorá by sa rada do takejto triednej výmeny zapojila. Obom školám sa potom pošlú informácie ako výmena tried prebieha a následná komunikácia je už ponechaná na obe školy vzájomne.


Svet zblízka

Kreativita dobrovoľníkov má v AFS zelenú! Jedným z najzaujímavejších projektov našich dobrovoľníkov je Svet zblízka – pásmo besied o rôznych destináciách našej planéty.

Prečítajte si viac >

AFS video

Vzhliadnuť video >

Štipendijná zbierka

Účelom zbierky, je získanie finančných prostriedkov pre študentov ...

Prečítajte si viac >