V prípade ak ste tu nenašli odpoveď na to, čo vás zaujíma, kontaktujte priamo našu kanceláriu alebo koordinátorku príslušného programu.

Je možné odporučiť riaditeľom postup riadneho prijatia zahraničného študenta na štúdium?

Riaditeľ školy rozhoduje o právach a povinnostiach v oblasti štátnej správy, ktoré sú uvedené v §146 školského zákona 245/2008 Z.z. To, čo je v uvedenom zákone obsiahnuté, znamená, že o prijatí uchádzača, prípadne prestupe, či zmene oboru rozhoduje riaditeľ školy. Určenie jasného a jednoznačného postupu, aby platil všeobecne pre všetkých uchádzačov, nie je možné. V §146, ods. 1, sú definovaní cudzinci a podľa ods.8 sa im poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách podľa tohto zákona za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Môže riaditeľ školy prijať študenta do vyššieho ročníka aj bez rozdielových skúšok?

Na zaradenie do ročníka dáva odpoveď zákon č. 596/2003 Z.z., § 5, ods. 4. Riaditeľ školy môže prijať uchádzača do vyššieho ako prvého ročníka vzdelávania na strednej škole po posúdení dokladov uchádzača o predošlom vzdelaní. V prípade, že riaditeľ školy rozhodne o prijatí uchádzača, určí ročník, do ktorého bude zaradený.

Ako treba postupovať pri žiadosti o normatív na zahraničného študenta?

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú poskytované na základe zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení č. 597/2003 Z.z., § 4 a to podľa počtu detí, žiakov alebo študentov v škole alebo v školskom zariadení uvedeného v štatistike školy na príslušný školský rok. Je teda rozhodujúce, či je študent zahrnutý v tejto štatistike, ktorá sa hlási zriaďovateľovi do 15. septembra. Pokiaľ je zahraničný žiak prijatý v priebehu školského roka, na základe štatistiky nebol zahrnutý do počtu žiakov a z toho dôvodu nie je škole príslušná čiastka na žiaka pridelená.

Je možné považovať hosťovanie zahraničného študenta, ktorý sa aktívne podieľa na živote školy tiež formou besied a prezentácií pre ostatných študentov, za formu naplňovania medzikultúrnej výchovy na škole?

Prítomnosť a aktívna účasť zmienených študentov v živote školy (bez ohľadu na štátnu príslušnosť, príslušnosť k národnostnej menšine, či príslušnosť k socio-kultúrnej skupine ) môže napomáhať a obohacovať realizáciu aktivít spojených s medzikultúrnou výchovou.

Aké stravné by mal zahraničný študent platiť?

Pokiaľ sa cudzinec rozhodnutím riaditeľa školy stane žiakom, má prístup ku všetkým službám, ktoré poskytuje škola na úrovni a za podmienok aké majú ostatní žiaci tejto školy. Problematiku prístupu k školským službám v priebehu stredoškolského vzdelávania, konkrétne výšku stravného upravuje školský zákon č. 245/2008 Z.z. §140, odst. 8 a 9.