Vďaka medzinárodnej sieti kancelárií AFS po celom svete, ktorá má viac než 90-ročnú tradíciu, umožňuje AFS slovenským stredoškolákom štúdium v zahraničí po dobu troch či šesť mesiacov alebo celého školského roku. Zameriava sa nie len na štúdium na strednej škole v Európe a v Severnej Amerike, ale taktiež v Ázii a Oceánii, Strednej Amerike, Južnej Amerike alebo najnovšie i štúdium v Afrike.

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie, alebo ste si už vybrali konkrétny program, vyplňte PREDBEŽNÚ PRIHLÁŠKU, alebo kontaktujte našu koordinátorku združenia Natáliu Čukovú.

Štúdium v zahraničí a pobyt v hostiteľskej rodine

V priebehu programu - štúdium v zahraničí - žije študent v hostiteľskej rodine, ktorá je starostlivo vybraná AFS kanceláriou v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi. Hostiteľská rodina hostí študenta nezištne, bez nároku na odmenu. Otvára svoj domov pre študenta, aby mu ukázala život vo svojej komunite a kultúre, a zároveň tak obohatila vlastný rodinný život o zážitok zo spolužitia s človekom z odlišnej kultúry.

Cena programu

AFS zaisťuje študentovi plný servis a podporu v priebehu celého programu štúdium v zahraničí. Účastnícky poplatok za program je konečný a úplný. Zahrňuje letenku, zdravotné poistenie, materiály k príprave na program, pohotovostné kontakty, ktoré je možné využiť 24 hodín denne, sústredenia predodjazdom, v priebehu programu a po návrate a podporu dobrovoľníkov a kanceláriev priebehu celého programu.
Poznámka: AFS hostiteľská rodina získa jednorazovú zľavu 5% z účastníckeho poplatku v prípade, že sa rozhodne vyslať vlastné dieťa do zahraničia prostredníctvom AFS. A to za predpokladu, že pred nástupom vlastného dieťaťa na program rodina hostila študenta/ku AFS najmenej po dobu rovnakú, na akú vysiela vlastné dieťa do zahraničia.

Naša podpora - nie len sústredenia

Miestna AFS organizácia organizuje v priebehu programu povinné sústredenia  zamerané na podporu študenta a reflexiu jeho skúsenosti. V prípade ktoréhokoľvek  programu - štúdium v zahraničí sú v cene zahrnuté nasledovné sústredenia:
  • Predodchodové sústredenie (Slovensko) - Je zamerané na prípravu študenta na medzikultúrnu skúsenosť. Účastníci spoznajú základné kultúrne teórie, ktoré sú relevantné pre ich skúsenosť, ďalej získajú praktické informácie o programe. Účastníci budú motivovaní k účasti na programe a bude im vštepovaná potreba svojej vlastnej zodpovednosti za sebavzdelávanie v rámci programu.
  • Popríchodové sústredenie ( v krajine ktorú si vyberieš) - Účastníci získajú praktické informácie o danej krajine ( zvykoch, tradíciách, školskom systéme, geografii, doprave, rodinnom živote, trávení voľného času...) Poskytnú sa im praktické rady ako sa čo najľahšie zapojiť do školského a rodinného života.
  • Sústredenie v strede pobytu ( v krajine ktorú si vyberieš) - Študentom sa počas tohto sústredenia poskytuje priestor na pozastavenie sa a zhodnotenie doterajšieho priebehu programu. Z pomocou dobrovoľníkov si študentI budú môcť uvedomiť, čím prešli a prechádzať budú, čo ich čaká a  získajú novú energii pre pokračovanie v programe. Je to čas, kedy študenti môžu získať intenzívnu podporu pri riešení svojich problémov, ako zo strany dobrovoľníkov tak aj zo strany ostatných študentov. Zároveň je to samozrejme čas pre zábavu a stretnutie sa s ostatnými študentmi.
  • Predodchodové sústredenie ( v krajine ktorú si vyberieš) - Ide  o sústredenie posledné, svojou podstatou teda hlavne hodnotiace čo sa priebehu pobytu týka (reflexia celého pobytu, najvýznamnejšie momenty – kladné i záporné, reflexia očakávaní a cieľov a ich naplnenia), prípravné z hľadiska návratu domov (študenti  získavajú praktické informácie k ceste domov) a samozrejme i tu bude študentom poskytnutý  čas na zábavu a hlavne rozlúčenie sa celej skupiny.
  • Popríchodové sústredenie (Slovensko) - Cieľom je rekapitulácia minulého roku, reflexia vlastnej zmeny a ponávratového šoku

Štúdium v zahraničí a miestna stredná škola

Programy AFS kladú dôraz na vzdelanie ako akademické, tak medzikultúrne. Jedná sa tak nie len o štúdium v zahraničí v rámci ktorého študent v hostiteľskej krajine navštevuje miestnu strednú školu v podobnom rozsahu ako doma, ale stredná škola mu spolu s hostiteľskou rodinou poskytuje príležitosť zoznámiť sa s odlišným školským systémom, nadviazať nové vzťahy a osvojiť sinové zručnosti.

Mimoškolské aktivity v rámci programu štúdium v zahraničí

Miestna AFS organizácia v spolupráci s dobrovoľníkmi organizuje mnohé voľnočasové aktivity, ako sú výlety, návšteva divadla, apod. Týmto spôsobom študent získava príležitosť zoznámiť sa i s ostatnými zahraničnými študentmi AFS a poznať mnoho ďalších národností a odlišných kultúr.

Prínos programu štúdium v zahraničí

Okrem schopnosti plynule hovoriť jazykom hostiteľskej krajiny a osvojeniasi angličtiny na komunikatívnej úrovni, získa študent možnosť spoznať inúkultúru a odlišný spôsob života, čo ho nepochybne obohatí i o znalosti a schopnosti potrebné k uplatneniu sa v multikultúrnom a vzájomne stále prepojenejšom svete a pomôže mu doceniť vlastnú kultúru, rodinu i materský jazyk. Vďaka špecializovaným sústredeniam v priebehu programu získa študent náhľad na svojou skúsenosťou a možnosť využiť poznatky a zážitky z programu štúdium v zahraničí pre svoj osobný rozvoj.


8 krokov AFS

Už vieš do ktorej krajiny a na ako dlho by si rád/a išiel/a študovať? Ak ÁNO, prečítaj si návod ako sa prihlásiť na program AFS!

Prečítaj si viac >

AFS video

Zhliadnuť video >

Blogy našich študentov

Tu si môžete pozrieť blogy našich študentov, ktorí sú momentálne na svojom AFS programe

Vstúpte >